LİMİTED ŞİRKETLERDE TASFİYE İŞLEMLERİ

 
LİMİTED ŞİRKETLERDE TASFİYE  İŞLEMLERİ
         Tasfiye, kelime anlamı arıtma, ayıklama, temizleme, hesabı kapatmak anlamındadır.Tasfiye, herhangi bir nedenle faali yetine son veren, şirketin tüm hesaplarının kapa tılmasıdır. Limited şirketler kanun ve şirket ana sözleşmesinde yazılı hallerin meydana gelmesi veya ortaklar kurulu kararı ile sona erer. Sermaye şirketleri, iflastan başka bir nedenle infisah ettiklerinde, durum ortaklar kurulunca ticaret siciline tescil ve ilan ettirilir. İnfisahın ticaret siciline tescil ettirildiği tarih, tasfiyenin başladığı tarih sayılır. Tasfiye süreci, fesih veya infisah edilme halinin meydana gelmesinden başlar, tasfiye işlemleri nin tamamlanmasını müteakip şirket kaydının ticaret sicilinden sildirilmesine kadar devam eder.Tasfiye işlemlerini müteakip ticaret sicilin den kaydının silinmesi ile tüzel kişilik sona bulur.
 
Limited Şirket aşağıdaki nedenlerden birinin gerçekleşmesi ile sonlanır;
  1. Esas sözleşmede belirlenmiş ise belirle nen şirket süresinin bitmesi
  2. Şirket sermayesinin üçte ikisinin eksilme sine rağmen ortaklar kurulunca kalan kısım la yetinilmesine veya sermayenin eksilen kısmının tamamlanmasına ilişkin karar alınmaması,
  3. Şirketin iflasına karar verilmesi,
  4. Şirketin diğer bir şirketle birleşmesi,
  5. Şirketin mahkeme kararı ile feshinin istenmesi,
  6. Şirket amacının elde edilmiş olması yahut elde edilmesinin imkansız hale gelmesi,
  7. Ortak sayısının bire düşmesi veya 50’yi aşması
  8. Ortaklar kurulunca şirketin tasfiyesine karar verilmesi, hallerinde şirket tasfiye haline girer.
 Hesap dönemi normal olarak bir yıllık süreyi kapsar. Tasfiyeye giren kurumlarda “hesap dönemi” yerine “tasfiye dönemi” esas alınır. .
 ŞİRKETLERİN TASFİYE İŞLEMLERİ
 1-       Tasfiye Süresi Türk Ticaret Kanunu'na göre 1 (bir) yıldır.
2-       Tasfiyeye girmeden önce hesap planlarınızdaki borç ve alacakları mümkün olduğu kadar tasfiye ediniz.
3-       Tasfiyeye girmeden önce mümkünse demirbaşlarınızı satınız.
4-       Tasfiyeye giriş bilançosu hazırlayınız.
5-       Tasfiye işlemlerini yürütecek tasfiye memurunuzu seçiniz.(Tasfiye memuru tasfiye döneminin sorumlusudur.)
 
 B) TİCARET SİCİLİ KAYIT İŞLEMLERİ 
  1. Dilekçe (yetkililer tarafından veya vekaleten imzalanmalı vekaletin aslı veya onaylı sureti eklenmelidir)
  2. Ortaklar kurulu kararı (noter onaylı - 2 nüsha)
 TASFİYEYE GİRİŞ KARAR ÖRNEĞİ
1.        Şirketin faaliyetine devam etmesinde fayda görülmediğinden  tasfiye haline girmesine;
2.        Şirket Müdürü …………........ ' ın tasfiyeye girinceye kadar yaptığı işlemlerden dolayı ibra edilmesine,
Tasfiye işlemlerini yürütmek üzere TC Uyruklu …………. adresinde ikamet eden …………  'ın Tasfiye Memuru olarak atanmasına ve tasfiye ile ilgili olarak münferit imzası ile şirketi temsil ve ilzam etmesine  oy birliği ile karar verilmiştir.
ALACAKLILARA ÇAĞRI ILANI ÖRNEĞİ
TASFİYE HALİNDE .................. LİMİTED ŞİRKETİ TASFİYE MEMURLUĞUNDAN
                ……… Ticaret Sicil Memurluğunda ........ /....... sicil numarası ile kayıtlı şirketimiz; ..... / ..... / ....... tarihinde tasfiyeye girmiş ve tasfiye kararı .... / ..... / ........ tarihinde tescil edilmiştir.
                Şirketimizin borçlu ve alacaklılarının, ellerindeki belgelerle birlikte; bu ilanın üçüncü defa yayınlanmasından  itibaren en geç bir yıl  içinde .................... adresinde bulunan tasfiye memurluğuna müracaatları ilan olunur.
 Tasfiye Memuru
 Tasfiye işlemleri şirket merkezinden farklı bir adreste yürütülecek ise merkez bu adrese nakledilmelidir.
 
C) VERGİ DAİRESİ MÜRACAAT İŞLEMLERİ
1.        Dilekçe ( Dilekçede tasfiye memurlarının kim olduğu ve tasfiye adresi yazılacak.)
2.        Sicil tasdikli ortaklar kurul kararı ( 1 adet)
3.        İmza sirküleri (Tasfiye Memuruna ait)
4.        Üç defa yayınlanmak üzere alacaklılara davet ilanı
5.        Tasfiyeye giriş sicil gazetesi
6.        Tasfiye giriş bilançosu
Ayrıca şu hususlara dikkat edilmeli;
a) Bir yıllık tasfiye sürecinde tüm beyanna melerinizi (KDV varsa Muhtasar) veriniz.
b)  Tasfiye döneminde tasfiye işlemleri ile alakalı geçici vergi beyannamesi verilmez.
c)   Tasfiye'ye girdiğiniz tarihten itibaren; tasfiyeye giriş tarihini takip eden dördüncü ayın 15’ine kadar bağlı bulunulan vergi dairesine, Tasfiye öncesi döneme ait kurumlar vergisi beyannamesi vereceksiniz.
d) Tasfiye işlemlerine başlamadan önce aynı yıl içerisinde olsa bile tasfiye dönemi için yeni bir defter (yevmiye+kebir+envanter)tasdik ediniz veya o yılın defterine ara tasdik yapıp tasfiye dönemi kayıtlarınızı buraya işleyiniz.
e)       Tasfiye tarihinden itibaren en geç 1 ay içersinde tüm resmi ve özel kurumlara şirketin tasfiyeye girdiği bildiriniz ( SSK, TİCARET ODASI, BÖLGE ÇALIŞMA V.B.)
f)         Alacaklılara yapılan davet ilanının yanlandığı üçüncü gazetenin yayın tarihinden itibaren en erken bir yıl sonra ve tüm alacak ve borçlar sıfırlandıktan sonra "Kapanış Ortaklar Kurulu"  yapılır ve şirket kapatılır.
g)       İflasına karar verilmiş olan tasfiye halindeki özel işletmeler ile şirket ortaklarının, özel işletmenin veya şirketin mahkemece tasfiyesine karar verildiği tarihten itibaren, şirket ortaklarının ve şirket müdürünün Bağ-kur kaydı sona erdiğinden; şirket ortaklarının ve şirket müdürünün Bağ-kur kaydını Bağ-kur’dan İB formu ile sildiriniz.
h)       Tasfiye süresi sona erdiğinde, bilançonun veya nihai hesabın kesinleşmesinden itibaren 15 gün içerisinde son kurumlar vergisi beyannamesini vereceksiniz.
  A) TİCARET SİCİLİ KAYIT İŞLEMLERİ
1.        Dilekçe (yetkililer tarafından veya vekaleten imzalanmalı vekaletin aslı veya onaylı sureti eklenmelidir)
2.        Ortaklar kurulu kararı (Noter onaylı - 2 nüsha)
 3-TASFİYE SONU
 A) LİMİTED ŞİRKET TASFİYE SONU
Tasfiye dönemi olan bir yıl dolduğunda, karar defterine aşağıdaki şekilde karar alınarak tasfiye döneminin sona erdiği tescil ettirilmeli ve sicil gazetesinde yayınlatılmalı.
Bu kararda Tasfiyenin ve alacaklılara davet ilanın T.Ticaret Sicil Gazetesinin hangi tarih ve sayısında yayınlandığı ve şirket defter ve belgelerinin kime teslim edildiği ve hangi adreste saklanacağı belirtilecek.
Tasfiye sonuç gazetesi vergi dairesi ve ticaret odasına götürülerek kayıt sildirilmeli
30 gün içerisinde Vergi dairesine müracaat edilerek tasfiyenin incelenmesi için talepnamede bulunulmalı.
Tasfiyenin veya iflasın kapandığı; vergi dairesine ve diğer resmi kurumlara 15 gün içinde bildirilmeli.
B) TİCARET SİCİLİ KAYIT İŞLEMLERİ
1)      Dilekçe (yetkililer tarafından veya vekaleten imzalanmalı vekaletin aslı veya onaylı sureti eklenmelidir)
2)      Ortaklar kurulu kararı (2 nüsha)
TASFİYEYE SONU KARAR ÖRNEĞİ
Şirketimiz ……….  tarihinde tasfiyeye girmiş olup, tasfiye kararı, ………..  tarihinde tescil edilmiştir.
alacaklılara çağrı ilanları (…… tarih ve …… ) (……….  tarih ve ……. ),(…….  tarih ve ……. ) sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetelerinde yayınlanmıştır.
1- Üçüncü ilanın yayınlanmasının üzerinden 1 yıl süre geçtiğinden , tasfiyenin sonuçlandırılması, tasfiye
bilançosunun kabulü ile  tasfiye memurunun ibra edilmesine,
2- Defter ve belgelerinin ……… ili ……. İlçesi  ………………… ……… ….. adresinde mukim ……….  'e teslim edilmesine oy birliği ile karar verildi.
3)      İ.İ.K.nun 44.maddesine istinaden düzenlenmiş mal beyanı (2 nüsha - Şirket kaşesi ile tasfiye memuru tarafından imzalanmış olmalıdır)
4)  Tasfiye bilançosunun kabulü ile tasfiye sonuna ait ortaklar kurulu  TTK.nun 347.maddesi gereğince alacaklıları 3. defa davetten itibaren 1 yıl sonra toplanabilir.
C) VERGİ DAİRESİ MÜRACAAT İŞLEMLERİ
1)   Dilekçe (Tasfiyenin bitimi ve mükellefiyet terkini) Ayrıca bu dilekçede Defter ve belgelerin hangi adres ve kimde saklanacağı belirtilecek.
2)    Sicil tasdikli ortaklar kurul kararı ( 1 adet)
3)  Tasfiye muamelelerinin vergi bakımından incelenmesi için “talepname“ verilecek.
4)  Ortaklara dağıtılan değerlerin cetveli (Tasfiye sonunda kalan değerlerin ortaklara ne şekilde dağıtıldığını gösterir cetvel, dilekçe ekinde verilecek)
5)      Kapanış ortaklar kurulunun tescilinden itibaren 15 gün içersinde Kurumlar Beyannamesi verilecek.
6)      Kapanış aşamasında kullanılmayan tüm fatura, sevk irsaliyesi, gider pusulası v.b. iptal ettirilir. Ayrıca Kapanış dilekçesine vergi levhası varsa yazar kasa tutanak ve levhası’da eklenir.

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !